Welkom bij Nieuwe Lente.
Wij zijn er voor adverteerders, bureaus en media-exploitanten

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
1. Nieuwe Lente B.V.: Nieuwe Lente B.V., gevestigd te Wilnis (gemeente De Ronde Venen), KvK-nummer 93499027.
2. Klant: degene met wie Nieuwe Lente B.V. een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Nieuwe Lente B.V. en Klant samen.
4. Media-exploitant: een aanbieder of saleshouse van media-kanalen welke tegen betaling kunnen worden ingekocht.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Nieuwe Lente B.V..
2. Nieuwe Lente B.V. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. Nieuwe Lente B.V. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Nieuwe Lente B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgwerkzaamheden, tenzij Nieuwe Lente B.V. en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 - Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Nieuwe Lente B.V. de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Nieuwe Lente B.V. slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 - Prijzen
1. Nieuwe Lente B.V. hanteert prijzen in euro’s en exclusief btw.
2. Nieuwe Lente B.V. mag de prijzen van zijn diensten en uurtarieven altijd wijzigen voor toekomstige werkzaamheden.
3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Nieuwe Lente B.V. vastgesteld op grond van uren en toegevoegde waarde.
4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nieuwe Lente B.V., geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken.
5. Wanneer Nieuwe Lente B.V. en de Klant voor de dienstverlening een totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
6. Nieuwe Lente B.V. mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
7. Nieuwe Lente B.V. moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
8. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
9. Nieuwe Lente B.V. mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.
10. Nieuwe Lente B.V. zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
11. Nieuwe Lente B.V. kan ook prijzen afgeven van media bij oplevering van een advies. Genoemde prijzen zijn indicatief op basis van benchmark en historie, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Mocht Nieuwe Lente B.V. ook de inkoop van media verzorgen, dan zal eerst aan de Klant akkoord worden gevraagd op definitieve tarieven. Facturatie van media gebeurt rechtstreeks van media-exploitant aan de Klant tegen betalingscondities die de Klant en media-exploitant overeenkomen. Nieuwe Lente B.V. is hierin uitsluitend bemiddelaar en kan hiervoor na akkoord van de Klant en/of media-exploitant een vergoeding in rekening brengen.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn
1. Nieuwe Lente B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
3. De betalingstermijnen die Nieuwe Lente B.V. hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Nieuwe Lente B.V. aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
4. Nieuwe Lente B.V. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Gevolgen te late betaling
1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Nieuwe Lente B.V. de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Nieuwe Lente B.V..
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Nieuwe Lente B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Nieuwe Lente B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Nieuwe Lente B.V., dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 - Opschortingsrecht
1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 - Verrekening
1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Nieuwe Lente B.V. te verrekenen met een vordering op Nieuwe Lente B.V..

Artikel 10 - Verzekering
1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
• zaken van Nieuwe Lente B.V. die bij de Klant aanwezig zijn
• zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De Klant geeft op eerste verzoek van Nieuwe Lente B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11 - Garantie
1. Wanneer de Klant en Nieuwe Lente B.V. een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Nieuwe Lente B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst
1. Nieuwe Lente B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Nieuwe Lente B.V. mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
4. De Klant moet ervoor zorgen dat Nieuwe Lente B.V. op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Zorgt de Klant er niet voor dat Nieuwe Lente B.V. tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 13 - Informatieverstrekking door de Klant
1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan Nieuwe Lente B.V..
2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Nieuwe Lente B.V. de betreffende bescheiden.
4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Nieuwe Lente B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 - Duur overeenkomst dienst
1. De overeenkomst tussen Nieuwe Lente B.V. en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van het afgesproken project of bij continue werkzaamheden 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken.
2. Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Nieuwe Lente B.V. de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 3 maanden.

Artikel 15 - Opzeggen dienst voor bepaalde tijd
1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen.
2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden.
3. Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 16 - Geheimhouding
1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Nieuwe Lente B.V. ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Nieuwe Lente B.V. waarvan de Klant weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Nieuwe Lente B.V. schade kan berokkenen.
3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
• die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant
• die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 17 - Boetebeding
1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Nieuwe Lente B.V. voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
2. De boete in lid 1 bedraagt € 5.000,- per overtreding.
3. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
4. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
5. Nieuwe Lente B.V. mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 18 - Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart Nieuwe Lente B.V. tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Nieuwe Lente B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 19 - Klachten
1. De Klant moet een door Nieuwe Lente B.V. geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Nieuwe Lente B.V. daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Nieuwe Lente B.V. hierop gepast kan reageren.
4. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Nieuwe Lente B.V..
5. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Nieuwe Lente B.V. andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 20 - Ingebrekestelling
1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Nieuwe Lente B.V..
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Nieuwe Lente B.V. ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 21 - Aansprakelijkheid Klant
1. Wanneer Nieuwe Lente B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 22 - Aansprakelijkheid Nieuwe Lente B.V.
1. Nieuwe Lente B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer Nieuwe Lente B.V. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. Nieuwe Lente B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer Nieuwe Lente B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 23 - Vervaltermijn
1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Nieuwe Lente B.V. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 24 - Ontbinding
1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Nieuwe Lente B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Nieuwe Lente B.V. nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Nieuwe Lente B.V. in verzuim is.
3. Nieuwe Lente B.V. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Nieuwe Lente B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 25 - Overmacht
1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Nieuwe Lente B.V. door de Klant niet aan Nieuwe Lente B.V. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer¬virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Nieuwe Lente B.V. 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Nieuwe Lente B.V. kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Nieuwe Lente B.V. de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. Nieuwe Lente B.V. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Nieuwe Lente B.V. hiervan voordeel heeft.

Artikel 26 - Wijziging overeenkomst
1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Nieuwe Lente B.V. de overeenkomst aanpassen.

Artikel 27 - Wijziging algemene voorwaarden
1. Nieuwe Lente B.V. mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Nieuwe Lente B.V. altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal Nieuwe Lente B.V. zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

Artikel 28 - Overgang van rechten
1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Nieuwe Lente B.V. aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Nieuwe Lente B.V..
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 29 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Nieuwe Lente B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 30 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Nieuwe Lente B.V. is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Nieuwe Lente B.V. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Nieuwe Lente B.V., tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 02 april 2024.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn